Jurnal  

Posted by Prof Madya. Dr. Badlihisham in

Journals

1) Badlihisham Mohd Nasir.January-March 1999. “Islamic Movements in Malaysia: A Change and Challenge in the Post Islamic Resurgence Period” Hamdard Islamicus (Jurnal Antarabangsa-Hamdard Pakistan). vol.xxii, no.1. m/s. 27-36.
2) Badlihisham Mohd Nasir. Jun 1999. “Infiltrasi Sebagai Metod Dakwah : Pengalaman Belia Islam Malaysia (ABIM)" al-Maw’izah (Jurnal Kebangsaan-Fakulti Pengajian Islam), UKM, Bangi, Jilid. 7. m/s. 71-90.
3) Badlihisham Mohd Nasir. 1999/00.“Tasawwur Dakwah Islamiah” Tasawwur (Jurnal Tempatan-Jabatan Agama Islam Melaka). Jilid. 5. m/s. 1-14.
4) Badlihisham Mohd Nasir. Januari-Disember 1999. “Da’wah in PAS : A Study of the Pronouncements of the Party Leaders”, Fikrah (Jurnal kebangsaan-UiTM), jilid 2, Januari-Disember 1999. m/s. 179-198.
5) Badlihisham Mohd Nasir. Januari 2000. “Pendekatan Politik Parti Islam Se Malaysia (PAS) : Satu Sorotan’, Jurnal Shariah (Jurnal kebangsaan-Akademi Islam Universiti Malaya). Jilid 8, bil. 1. m/s. 69-82.
6) Badlihisham Mohd Nasir. 2000. “An Introduction to the Methodology of Da’wah in Islam”. The Islamic Quarterly (Jurnal antarabangsa-United Kingdom) vol. XLIV, No. 3, Third Quarter. m/s. 491-503.
7) Badlihisham Mohd Nasir. 2000/2001. “The Methodology of Da’wah in Islam”. Tasawwur (Jurnal tempatan-Jabatan Agama Islam Melaka) Jilid.6. m/s. 131-149.
8) Badlihisham Mohd Nasir. 1999/00. “The Politico-Da’wah Approach of PAS : A Historical Review”, Jebat (Jurnal Antarabangsa - FSSK, UKM). bil 26. m/s. 27-39.
9) Badlihisham Mohd Nasir. Oktober-Disember 2001 “Cabaran dan Masa Depan Gerakan Dakwah”. Pemikir (Jurnal tempatan-Utusan Melayu). m/s. 111- 134.
10) Badlihisham Mohd Nasir. 2001/02. ‘Sirah Nabawi Menurut Perspektif Dr. Kalim Siddiqui : Satu Pengenalan”. Tasawwur (Jurnal tempatan-Jabatan Agama Islam Melaka). Jld. 7. m/s. 1-23.
11) Badlihisham Mohd Nasir dan Ahmad Redzuwan Mohd Yunus. 2001/02. “Dakwah Kepada Masyarakat India : Satu Pengenalan”. Tasawwur (Jurnal tempatan-Jabatan Agama Islam Melaka). Jld. 7. m/s. 111-123.
12) Badlihisham Mohd Nasir, 2002. Polisi Amerika Terhadap Perkembangan Politik Islam di Mesir. Jurnal Usuluddin. (Jurnal Kebangsaan). Bil. 16. m/s. 159-180.
13) Badlihisham Mohd Nasir dan Ahmad Redzuwan Mohd Yunus, Persepsi Masyarakat India Terhadap Agama dan Komuniti Islam Taman Kajang Utama dan Taman West Country, Islamiyyat. (Jurnal Antarabangsa - UKM). 24 (2003). m/s. 103 – 121.
14) Badlihisham Mohd Nasir dan Che Yusof Che Mamat, Isu Etika Dalam Gerakan Islam : Sorotan Terhadap PAS. Jebat. (Jurnal Antarabangsa - FSSK, UKM). (2002). m/s. 25 – 47.
15) Badlihisham Mohd Nasir dan Othman Talib, “Tasawwuf Dalam Gerakan Dakwah Tanahair”, Jurnal Usuluddin. (Jurnal Kebangsaan). Bil. 18. (2003). m/s. 1-24.
16) Badlihisham Mohd Nasir dan Abdur Razzaq Ali, “Riwayat Hidup, Pemikiran dan Perjuangan Pak Natsir”, Tasawwur (Jurnal tempatan-Jabatan Agama Islam Melaka). Jld. 8. (2003/4). m/s.17-33.
17) Badlihisham Mohd Nasir dan Othman Talib, al-Tasawwuf wa Dauruhu fi Irtiqa bi Harakati al-Da’wah fi Maliziya, Islamiyyat. (Jurnal Antarabangsa - UKM). Vol. 26, bil. 2, (2004). m/s. 140 – 119.
18) Badlihisham Mohd Nasir dan Salina Yusoff , “OIC Dan Aspirasi Dakwah”, Jurnal YADIM (Jurnal Kebangsaan). Bil. 6. (2005). m/s. 11-34.
19) Badlihisham Mohd Nasir, “Ulasan Buku Pendidikan Islam di Malaysia: Dari Pondok ke Universiti”, Jurnal Jawhar (Jurnal Kebangsaan). Jilid 3, Bil. 2. Jun (2006). m/s. 16-22.
20) Badlihisham Mohd Nasir, “Ulasan Buku Pelayaran Islam Ke Timur” Jurnal Islamiyyat, bil. 28 (2006). ms. 157 – 172.
21) Badlihisham Mohd Nasir dan Rogayah Hj. Tibek, “Internasionalisasi Kajian Keislaman: Pengalaman Fakultas Pengkajian Islam Universitas Kebangsaan Malaysia” Conciencia Jurnal Pendidikan Islam, Volume VII No. 2 December (2007). m/s. 135 – 144.
22) Badlihisham Mohd Nasir, “Ketokohan dan Pemikiran Dakwah Siddiq Fadhil”, Jurnal Usuluddin (Jurnal Antarabangsa). Bil. 26. Julai-Disember (2008). m/s.
23) Badlihisham Mohd Nasir dan Othman Talib, Al-Harakah al-Islamiyyah fi Maliziya baina al-Taghyir waal-Tahaddi fi al-Alfiyyah al-Jadidah, Jurnal Hikmah, vol. 1, 2008. (Jurnal Indonesia-Malaysia). m/s. 147 - 158.
24) Badlihisham Mohd Nasir dan Fariza Md. Sham, The Approach of Dakwah in Helping the Social problems Among the Adolescents and its Application by the Da’wah Organisations in Malaysia, Jurnal Hikmah, vol. 1, 2008. (Jurnal Indonesia-Malaysia). m/s. 99 – 114.
25) Badlihisham Mohd Nasir, “The Pronouncement of Dakwah in the ABIM Leaders (1970s – 1990s)”, Jurnal Usuluddin (Jurnal Antarabangsa). Bil. 26. Julai-Disember (2008). m/s.
26) Badlihisham Mohd Nasir dan Othman Talib, “Mafhum Islam Hadhari fi Maliziya: Dirasah Awwaliyyah”, Jurnal Institut Islam Hadhari (Jurnal Antarabangsa). (2008). m/s.
27) Badlihisham Mohd Nasir dan Safina Ismail, “Protaz dan kebangkitannya di Malaysia”, Jurnal ILIM (Jurnal Kebangsaan). (2008). m/s. 15 – 34.

This entry was posted on Wednesday, July 29, 2009 at 3:43 PM and is filed under . You can follow any responses to this entry through the comments feed .

0 comments

Post a Comment

Antara kenangan disepanjang program Latihan Amali Dakwah Muslim

18 Ogos 2009-24 ogos 2009. Semoga perjalanan program yang telah dilaksanakan

membawa seribu satu pengertian. Selamat Menyambut Bulan Ramadhan