Chapters in Books  

Posted by Prof Madya. Dr. Badlihisham in

1. Badlihisham Mohd Nasir, 1993. Dakwah dan Sistem Nilai Masyarakat, dalam Badlihisham Mohd Nasir dan Che Yusof Che Mamat (edit.) Pimpinan Dakwah. Bangi, Jabatan Pengajian Dakwah dan Kepimpinan, FPI, UKM. m/s. 27-37.
2. Badlihisham Mohd Nasir. 1999. Dakwah dan Senario Politik Umat Islam dalam Zulkiple Abd. Ghani dan Ahmad Redzuwan Mohd Yunus (edit.) Kepimpinan Dakwah dan Politik Islam. Bangi: Jabatan Pengajian Dakwah. m/s. 128-142.
3. Badlihisham Mohd Nasir. 1998. Pembangunan Islam di Malaysia: Sorotan Ringkas Terhadap Gerakan Islam, dalam Abdul Ghaffar Don dan Shamsul Bahri Andi Galigo (edit.), Dakwah Menjana Masyarakat Madani. Bangi: Jabatan Pengajian Dakwah. m/s. 39-51.
4. Badlihisham Mohd Nasir. 1999. Dakwah dan Politik dalam ABIM : Suatu Tinjauan Dari Sudut Perlembagaan dalam Zulkiple Abd. Ghani dan Ahmad Redzuwan Mohd Yunus (edit.) Kepimpinan Dakwah dan Politik Islam. Bangi: Jabatan Pengajian Dakwah. m/s. 143-155.
5. Badlihisham Mohd Nasir. Dakwah Dalam Gerakan Islam : Sorotan Terhadap PAS, ABIM dan JIM dalam Badlihisham Mohd Nasir dan Ahmad Redzuwan Mohd Yunus dan Burhanundin Abdullah (edit.). 2000. Dakwah Gerakan Islam. Bangi: Jabatan Pengajian Dakwah dan Kepimpinan. m/s. 9-22.
6. Badlihisham Mohd Nasir. 2003. Geografi Alam Islam: Satu Pengenalan dalam Badlihisham Mohd Nasir, Ahmad Redzuwan Mohd Yunus (edit.) Isu-isu Kemasyarakatan Islam, Fakulti Pengajian Islam, UKM. m/s. 127-141.
7. Badlihisham Mohd Nasir dan Ideris Endot. 2003. Peranan Gerakan Dakwah Dalam Sistem Ekonomi Islam (al-Rahn) di Malaysia dalam Zulkiple Abd. Ghani, Anuar Puteh dan H.A. Yaakob Matondang (edit.) Jaringan Dakwah Malaysia Indonesia, Jabatan Dakwah UKM dan UMSU Medan. m/s. 198-220.
8. Badlihisham Mohd Nasir. 2003. Perlaksanaan Islam Dalam Perspektif Masyarakat: Satu Perspektif Dakwah, dalam Zulkiple Abd. Ghani, Anuar Puteh dan H.A. Yaakob Matondang (edit.) Dakwah Dalam Perspektif Sosio-Budaya Malaysia Indonesia, Jabatan Dakwah UKM dan UMSU Medan. m/s. 81-98.
9. Badlihisham Mohd Nasir dan Abdur Razak Ali. 2004. Riwayat Hidup, Pemikiran dan Perjuangan Pak Natsir, dalam Mohd Fauzi Hamat, Mohd Fakhruddin Mukti dan Che Zarrina Sha’ri, (edit.) Pemikiran Islam dan Cabaran Semasa, Jabatan Akidah dan Pemikiran Islam Universiti Malaya. m/s. 295-318.
10. Badlihisham Mohd Nasir. 2005. Politik Islam dan Demokrasi Dalam Pembinaan Tamadun Ummah, dalam Siti Rugayah Hj. Tibek dan Salasiah Zakaria, (edit.) Dakwah dan Pembangunan Masyarakat, Fakulti Pengajian Islam UKM. m/s. 12-38.
11. Badlihisham Mohd Nasir. 2005. Pembangunan Tamadun Masyarakat Orang Asli (PETAMA) : Satu Pengenalan dalam Siti Rugayah Hj. Tibek dan Salasiah Zakaria, (edit.) Dakwah dan Pembangunan Masyarakat, Fakulti Pengajian Islam UKM, m/s. 39-51.
12. Badlihisham Mohd Nasir. 2006. Pemahaman Hadis dan Sirah Dalam Penubuhan Model Negara Islam Masa Kini dalam Haziyah Hussin (edit.) et. al. Kelangsungan Pengajian Hadis Cabaran dan Masa Depan, Kolej Universiti Islam Selangor (KUIS), m/s. 281-298.
13. Badlihisham Mohd Nasir dan Ibrahim Che Noh. 2007. Agama Asas Perpaduan: Tinjauan Terhadap Perspektif Gerakan Islam Malaysia dalam Muda @ Ismail Ab. Rahman (edit.) et. al. Agama dan Pembangunan Dalam Perspektif Sosio-Budaya, (t.t.): Yayasan Islam Terengganu, m/s. 11-37.
14. Badlihisham Mohd Nasir dan Malina Nordin. 2007. Penggunaan Metadon dalam Rawatan Penagihan Dadah dalam Dakwah dan Pembangunan Belia, JPDK dan YADIM. m/s. 34.

This entry was posted on Wednesday, July 29, 2009 at 3:47 PM and is filed under . You can follow any responses to this entry through the comments feed .

0 comments

Post a Comment

Antara kenangan disepanjang program Latihan Amali Dakwah Muslim

18 Ogos 2009-24 ogos 2009. Semoga perjalanan program yang telah dilaksanakan

membawa seribu satu pengertian. Selamat Menyambut Bulan Ramadhan